پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

معتقدم

اشتباهات بشر سلسله وار تکرار می شود !؟ آیا می شود این تکرار پایان پذیرد؟
/ 3 نظر / 18 بازدید