پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

کلام

×× بیهوده است انتظار دیدن زیبایی گلبرگ، برای رهگذری که شبانه از گلستانی می گذرد، او مراقب خارهاست.
/ 7 نظر / 4 بازدید

...×...

وقتی از آرایشگر خوش تیپ می خواهید ریشتان را نیز بتراشد...آقای خوش تیپ: ابروهاتم وردارم؟من با مکث دو ثانیه ای ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید